เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้

เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้
คติพจน์ประจำใจ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พระวิปัสสนาจารย์ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
พระมหาหนูพร  จารุวณฺโณ  (คัดทะจันทร์)
อายุ  ๔๔  พรรษา  ๒๔
ตำแหน่ง  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
ครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๐  โรงเรียนสุเทพนครวิช  เลขที่  ๙๙  หมู่ที่  ๖  
วัดเมืองสรวงเก่า  ตำบลหนองผือ 
อำเภอมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๒๒๐
การศึกษา น.ธ.เอก , ป.ธ.๓ ,  (ศศ.บ.)  วิชาเอกพัฒนาชุมชน  
สถานบันราชภัฏ  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๖๙ หมู่ที่ ๑ วัดท่าสว่าง  บ้านหนองผือ–โนนค้อ  
ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๒๒๐
สถานะเดิม  ชื่อ นายหนูพร  นามสกุล  คัดทะจันทร์  เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี 
                          ที่  ๑๔  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑  ปี วอก                                                                    
ณ  บ้านเลขที่  ๒๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองแวง  อำเภอเกษตรวิสัย
 จังหวัดร้อยเอ็ด
อุปสมบท   เมื่อวันที่   เดือน  พฤษภาคม   พ.๒๕๓๑   ณ  วัดป่าวังน้ำเย็น  ตำบลหนองแวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
พระครูสิริโพธิคุณ  วัดธาตุ   ตำบลเกษตรวิสัย  อำเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นพระอุปัชฌายาจารย์
พระอธิการวาสนา  จนฺทสโร  วัดบ้านเหนือ  ตำบลหนองแวง  
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระสมุห์ทองนาค  ขนฺติโก  วัดบ้านสิงห์ไคล  ตำบลหนองแวง 
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นพระอนุสาวนาจารย์
วิทยฐานะ  พ.. ๒๕๓๓  สอบได้นักธรรมชั้น เอก  วัดเมืองสรวงเก่า  
ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด
.. ๒๕๔๐  สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค วัดเมืองสรวงเก่า  
ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
.ศ. ๒๕๔๔   สำเร็จปริญญาตรี  (ศศ.บ.)  เอกพัฒนาชุมชน  
สถานบันราชภัฏ  จังหวัด บุรีรัมย์
ปัจจุบัน :  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน/ครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม - บาลี  และแผนกสามัญศึกษา
งานด้านการเผยแผ่
ปัจจุบัน :  ๒๕๕๕  เป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้การฝึกอบรมในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์  คณะสงฆ์  ภาค  ๙              
พระวินยาธิการ / ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน/ครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม - บาลี  และแผนกสามัญศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อพุทธศาสนาแห่งชาติ  ๘๗.๕๐ MHz  
เลขที่  ๖๙  หมู่ที่  ๑  วัดท่าสว่าง  บ้านหนองผือ – โนนค้อ 
ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๒๒๐
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) : โทร.  ๐๘-๗๒๑๕-๔๑๔๑,๐๔๓-๕๙๗๙๓๘
E-mail  : nupon2511@gmail.com,nupon2511@windowslive.com
Facebook/web site : nupon2511@gmail.com 
 หนูพร  คัดทะจันทร์
คติธรรมประจำใจ :  “เรียนรู้ทุกชนิด  แต่ควรคิดก่อนใช้” พระมหาหนูพร  จารุวณฺโณ  คัดทะจันทร์


พระมหาหนูพร  จารุวณฺโณ  รับรางวัลน้ำใจจากพระวิปัสสนาจารย์  คณะสงฆ์ภาค  ๙
"คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค"
อนุโมทนาบุญด้วยครับ  สาธุ

                   พระมหาหนูพร  จารุวณฺโณ  พระครูพิบูลกิจจารักษ์  พระมหาทองจันทร์  กมโล,ดร.


พระมหาหนูพร  จารุวณฺโณ  (คัดทะจันทร์)
ตำแหน่ง  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
ครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๐  โรงเรียนสุเทพนครวิช  เลขที่  ๙๙  หมู่ที่  ๖  
วัดเมืองสรวงเก่า  ตำบลหนองผือ 
อำเภอมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๒๒๐
การศึกษา น.ธ.เอก , ป.ธ.๓ ,  (ศศ.บ.)  วิชาเอกพัฒนาชุมชน  สถานบันราชภัฏ  
จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๖๙ หมู่ที่ ๑ วัดท่าสว่าง  บ้านหนองผือ–โนนค้อ  ตำบลหนองผือ  
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๒๒๐
พระวินยาธิการ / ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน/ครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม - บาลี  และแผนกสามัญศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อพุทธศาสนาแห่งชาติ  ๘๗.๕๐ MHz  เลขที่  ๖๙  หมู่ที่  ๑  
วัดท่าสว่าง  บ้านหนองผือ – โนนค้อ 
ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๒๒๐
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) : โทร.  ๐๘-๗๒๑๕-๔๑๔๑,๐๔๓-๕๙๗๙๓๘
E-mail  : nupon2511@gmail.com,nupon2511@windowslive.com
Facebook/web site : nupon2511@gmail.com / หนูพร  คัดทะจันทร์
คติธรรมประจำใจ :  “เรียนรู้ทุกชนิด  แต่ควรคิดก่อนใช้”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น