เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้

เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้
คติพจน์ประจำใจ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อนุโมทนาบัตรเกียรติคุณ



 
 



   ขออนุโมทนาบุญแด่ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในการร่วมบุญสร้าง

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการธรรมะสู่ประชาชน


   สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
บัญชีผู้ร่วมบริจาคโครงการส่งเสริมธรรมะสู่ประชาชน
สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่น FM 87.50 MHz
เลขที่ 69 วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ - โนนค้อ ตำบลหนองผือ
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
วันร่วมโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค ๙
วัน/เดือน/ปี ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ที่อยู่/หน่วยงาน จำนวนเงิน......บาท
1 21/05/55 พระเฉลย ฐิตวํโส ประสิทธิ์โพธิ์ชัย 2,500 บาท
2 23/05/55 พระมหาทองจันทร์ กมโล,ดร. วัดท่าสะแบง 1,000 บาท
3 23/05/55 พระปลัดวิระพงษ์ อิสฺสรญาโณ เด่นราษฎร์ 1,000 บาท
4 23/05/55 บุญมี ปุญฺญาคโม ราษฎร์บำรุง 500 บาท
5 23/05/55 คุณพนัศโชค - คุณระวีวงศ์ จิตจง บ้านโนนสูง 500 บาท
6 23/05/55 แม่บัวลา จิตจง บ้านโนนสูง 500 บาท
7 23/05/55 พระอธิการยุทธจักร์ อินฺทญาโณ วัดบ้านหนองชาด 300 บาท
8 1/06/55 พระปลัดสมาน อาจาโร วัดพธิ์ศิริโสภณ 500 บาท
9 1/06/55 พระปลัดสุวัฒน์ คุณากโร วัดสังขนิวาส 600 บาท
10 2/06/55 พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต มจร. ขอนแก่น 500 บาท
11 2/06/55 พระทองใบ สญฺญโต วัดทุ่งสว่าง 200 บาท
12 4/06/55 พระวรรธนะ มหาคมฺภีโร วัดธรรมจักร 500 บาท
13 4/06/55 พระสนิท มหาวีโร วัดน้ำตกคลองลาน 1,000 บาท
14 4/06/55 พระครูธรรมจักรวรคุณ หัวช้าง 1,000 บาท
15 4/06/55 พระวิทูล เตชธมฺโม นาคูใต้ 250 บาท
16 6/06/55 พระปลัดณรงค์ เขมกาโม อโสกวนาราม 500 บาท
17 10/06/55 พระครูปลัดภักดี สุทฺธิญาโณ วัดซอย 6 ขวา 3,000 บาท
18 13/06/55 พระปลัดสุดใจ ฐานิสฺสโร กลางโกสุม 500 บาท
รวมทั้งสิ้น 14,850 บาท
รับรองตามนี้
(พระมหาหนูพร จารุวณฺโณ)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติ














































ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น