เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้

เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้
คติพจน์ประจำใจ

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิธีประทานป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

พิธีประทานป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕


ถวายการต้อนรับ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

พระเทพเมธี
เจ้าคณะภาค  ๙
มอบป้านหมู่บ้านรักษาศีล  ๕

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช


ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

พระเทพกิตติรังษี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
พระราชปริยัติโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ศีลห้ากฏสากล
ทุกคนต้อง ร่วมรักษา
เพราะเป็นกติกา
ข้อสัญญา ประชาคม

มีห้าสิกขาบท
ท่านกำหนดไว้เหมาะสม
เป็นหลักให้สังคม
นิยมยึด ประพฤติกัน
โลกเราจะร่มเย็น
ศีลย่อมเป็นสิ่งสำคัญ
เป็นหลักค้ำประกัน
สันติสุขทุกสังคม
             พระมหาเถระเจริญชัยมงคลคาถา
                   เพื่อความเป็นสิริมงคล
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ดร.บัญชายุทธ  นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศานา
จังหวัดขอนแก่น
พระสุขุมวาทเวที
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง
พระพรหมสิทธิ
เจ้าคณะภาค ๑๐

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
กล่าวเปิดพิธีฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับป้ายฯ
ข้อหนึ่งคือปาณา
มีเมตตาเป็นอารมณ์
รักเพื่อนร่วมสังคม
เหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน
                        พระครูโพธิวีรคุณ
                   เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
                          จังหวัดร้อยเอ็ด
นายพนม  ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ไม่โกรธและไม่เกลียด
ไม่เคียดแค้น คิดฆ่าฟัน
ไม่ตบต่อยตีกัน
ให้เจ็บช้ำ ระกำใจ
ตัวเรารักความสุข
เกลียดความทุกข์แม้ฉันใด
สัตว์อื่นโดยทั่วไป
ต่างมีใจ เช่นเดียวกัน
สัตว์โลกทุกชนิด
รักชีวิตกันทั้งนั้น
ไม่คิดปลิดชีพกัน
ย่อมสุขสันต์ สมใจปอง
หมู่บ้านรักษาศีล ๕
จังหวัดร้อยเอ็ด

สมบัติในโลกนี้
ทุกอย่างมีผู้จับจอง
ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ
ครอบครองกัน
เราหวงของของตน
คนทุกคนก็เหมือนกัน
สงครามผลประโยชน์
นั้นเหี้ยมโหดเกินคาดฝัน
วันใดขัดแย้งกัน
ความสัมพันธ์ย่อมเปลี่ยนไป
มิตรกลายเป็นศัตรู
คู่ต่อสู้ช่วงชิงชัย
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ผู้แพ้ย่อมแค้นใจ
ผู้มีชัยไม่พ้นเวร
สังคมเป็นสงคราม
ทุกรูปนามต่างรำเค็ญ
เคยอยู่อย่างร่มเย็น
กลับทุกข์เข็ญ ร้อนเป็นไฟ
ขาดศีลอทินนา
ชาวประชาไม่ปลอดภัย
ทุกคนกังวลใจ
กินไม่ได้หลับไม่ลง
ศีลข้ออทินนา
ถ้ารักษาได้มั่นคง
พระพุทธิสารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ดร.ประยูร  แสงใส
อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
โลกเราจะดำรง
สันติสุขตลอดกาล
ข้อสามอย่าลังเล
กาเมสุมิจฉาจาร
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ตั้งใจสมาทาน
เว้นจากการผิดในกาม
คู่ใครใครก็รัก
ไม่อยากให้ใครลวนลาม
มนุษย์ทุกรูปนาม
หวงแหนกามกันทุกคน
ไม่ล่วงเกินคู่ใคร
ไม่นอกใจคู่ของตน
เป็นหลักมนุษย์ชน
ทั่วสากลประพฤติกัน
ครอบครัวอยู่เป็นสุข
พ่อแม่ลูกผูกสัมพันธ์
กลมเกลียวไม่แตกกัน
ย่อมสุขสันต์กันทุกคน
ข้อสี่มีสัจจะ
กล่าววาทะมีเหตุผล
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ไม่ลวงประชาชน
ด้วยเล่ห์กลมายาการ
พูดเพราะเสนาะโสต
มีประโยชน์ทุกคำขาน
ไม่พูดเพื่อประจานให้ชาวบ้าน
เกลียดชังใคร
จิตใจบริสุทธิ์
ทุกคำพูดเปล่งออกไป
สร้างความบันเทิงใจ
ให้คนได้ลิ้มรสธรรม
พูดดีมีสัจจะ
เป็นสาระควรจดจำ
พูดด้วยเมตตาธรรม
ทุกถ้อยคำเป็นกุศล
บันดาลสามัคคี
ให้เกิดมีในชุมชน
พระเทพเมธี
เจ้าคณะภาค ๙
ดังนั้นควรทุกคน
พูดจากันด้วยไมตรี
พูดจริงอิงประโยชน์
ไพเราะโสตพูดพอดี
พูดกันเป็นอย่างนี้
ฟังแล้วมีแต่ชื่นใจ
สุดท้ายข้อที่ห้า
คือสุราและเมรัย
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พูดกันเป็นอย่างนี้
ฟังแล้วมีแต่ชื่นใจ
สุดท้ายข้อที่ห้า
คือสุราและเมรัย
ดื่มแล้วเมาหลงใหล
ไร้สติรักษาตน
อาจทำกรรมชั่วช้า
ใจเหิมกล้า ไร้เหตุผล
หน้าด้านไม่อายคน
อกุศลไม่กลัวเกรง
อาจฆ่าใครก็ได้
อาจทำร้ายแม้ตัวเอง
ดร.บัญชายุทธ  นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศานา
จังหวัดขอนแก่น
โทษความเป็นนักเลง
ดื่มสุรามีมากมาย
ข้อหนึ่งต้องเสียทรัพย์
อาจถึงกับล้มละลาย

เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อสองมิตรสหาย
อาจวุ่นวายวิวาทกัน
ข้อสามพิษสุรา
ก่อโรคาเอนกนันต์
บั่นทอนอายุสั้น
ตายก่อนกาลอันควรตาย
ข้อสี่ ชื่อเสียงดับ
เกียรติศัพท์ถูกทำลาย
ข้อห้าหมดยางอาย
หกทำลายภูมิปัญญา
สุราและเมรัย
มีพิษภัยมากนักหน้า
เฮโรอีน ฟิ่น กัญชา
และยาบ้าก็เหมือนกัน
เป็นสิ่งควรงดเว้น
ใครตกเป็นทาสของมัน
ต้องทุกข์โทษมหันต์
ชีวิตพลันหมดความหมาย
สติจะเลอะเลือน
อาการเหมือนภูติ ผีพราย
ประสาทถูกทำลาย
สูญสลายความทรงจำ
 พ่อ แม่ ก็ฆ่าได้
เหมือนผีร้าย เข้าครอบงำ
ไม่เกรงกลัวบาปกรรม
เลวระยำเกินโลกันต์
สังคมที่เราอยู่
จะเลิศหรูและสุขสรร
เหมือนอยู่เมืองสวรรค์
ต้องเชื่อมั่น หลักศีลธรรม
ทุกคนต้องศรัทธา
ถือศีลห้าเป็นประจำ
สวดมนต์ทุกเช้าค่ำ
ประพฤติตามคำพระสอน
สังคมสุขสมคิด
สุขสถิตย์สถาพร
สันติภาพอยู่ถาวร
ประชากร สุขทั่วกัน

ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พระครูโพธิวีรคุณ
เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์พระมหาประกาศ  อาภากโร (กลาง)
หัวหน้าฝ่ายวิชาภาษาต่างประเทศ

พระสุขุมวาทเวที
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

พระเทพเมธี
เจ้าคณะภาค ๙


ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พระเทพเมธี
เจ้าคณะภาค ๙
ถวายสักการะ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕พระธรรมวิสุทธาจารย์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙

ดร.บัญชายุทธ  นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศานา
จังหวัดขอนแก่น

 

พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
นายอินทร  เพชรสังคาด ผญบ.หนองหิน หมู่ ๑
นายสุนันท์  เศษบุบผา ผญบ.ข่อย หมู่ ๒
นายถวิล  นาคำ  ไวยาวัจกรวัดท่าสว่าง
นายประจักร  ธิภาศรี ผญบ.หนองผือ หมู่ ๘

พระครูปริยัติโชตยาภรณ์
นายสมชาย  จันทร์แดง ผญบ.บัวสูง หมู่ ๗
นายประจักร  ธิภาศรี ผญบ.หนองผือ หมู่ ๘


พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
นายสุนันท์  เศษบุบผา ผญบ.ข่อย หมู่ ๒


พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
นายสุนทร  พงษ์ไธสงค์ ผญบ.คูเมือง หมู่ ๑
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
นายทวีศิลป์  บุญมะณี ผญบ.บัวป่า หมู่ ๒

พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
นายสมชาย  จันทร์แดง ผญบ.บัวสูง หมู่ ๗

พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง
เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
นายประจักร  ธิภาศรี
ผู้ใหญ่บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองผือ
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองอำเภอเมืองสรวง

ร่วมด้วยช่วยกัน
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง
เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พระใบฎีกาสมบัติ  ปิยสีโล
รองเจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดบัวสูง
พระประวัติ  สิรินาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง


ร่วมใจสามัคคี

พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง
เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสรวง
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง
เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
นายอินทร  เพชรสังคาด
ผู้ใหญ่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑  ตำบลหนองหิน
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด


พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง
เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
นายสุนทร  พงษ์ไธสงค์
ผู้ใหญ่บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๑  ตำบลคูเมือง
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง
เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง
เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
นายประจักร  ธิภาศรี
ผู้ใหญ่บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองผือ
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง
เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
นายสมชาย  จันทร์แดง
ผู้ใหญ่บ้านบัวสูง หมู่ที่ ๗  ตำบลกกกุง
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง
เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
นายทวีศิลป์  บุญมะณี
ผู้ใหญ่บ้านบัวป่า หมู่ที่ ๒  ตำบลคูเมือง
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด