เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้

เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้
คติพจน์ประจำใจ

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 2557


การประชุมสัมมนา
ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  ประจำปี  ๒๕๕๗  
คณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ - ๑๒
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗


เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โดย
นายพนม  ศรศิลป์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


พระเทพเมธี
เจ้าคณะภาค  ๙
ประธานเปิดประชุมสัมมนา

พระธรรมฐิติญาณ
เจ้าคณะภาค  ๑๐ (ธรรมยุต)
วัดบึงพลาญชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
นายพงศ์ธนธร  ศรีขาว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
พระศรีวิสุทธิเวที
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
นายสมศักดิ์  จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
กล่าวต้อนรับ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ
แด่..พระเทพเมธี
เจ้าคณะภาค ๙เจ้าหน้าที่
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ลงทะเบียนประชุมสัมมนา
ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
คณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ - ๑๒

พระปลัดวราวุฒิ

พระครูโพธิวีรคุณ
เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์


ดร.บัญชายุทธ  นาคมุจลินท์
อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์  จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
พระธรรมฐิติญาณ
เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต)


พระศรีวิสุทธิเวที
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙พระพุทธิสารมุนี
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดคณะนางรำอวยพรคณะนางรำอวยพรนายประกอบ  เยาว์คำ
ถวายการต้อนรับ
พระเทพเมธี
เจ้าคณะภาค ๙พระราชปริยัติโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระเทพเมธี
ประธานมอบตราตั้ง
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นายบุญเลิศ  โสภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

พระเทพเมธี
เจ้าคณะภาค ๙
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

พระธรรมฐิติญาณ
เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต)
นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีพระครูโพธิวีรคุณ
เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์  
จังหวัดร้อยเอ็ดนายสมศักดิ์  จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
รำอวยพร


เจ้าหน้าที่
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด
ดร.พระมหาทองจันทร์  กมโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
ทุ่งเขาหลวง  จังหวัดร้อยเอ็ด

พระเทพเมธี
เจ้าคณะภาค ๙
ผูกแขนเพื่อความสิริมงคล
แก่พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุงเจ้าอาวาส
วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

           พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
       เจ้าคณะตำบลกกกุงเจ้าอาวาส
     วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
    ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

นายบุญเลิศ  โสภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
นายประยูร  จรเจริญ
วิชาการชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมคณะ