เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้

เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้
คติพจน์ประจำใจ

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ณ วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง  
จังหวัดร้อยเอ็ด
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด                                นายสุทน  ผาวิรัตน์
                         ปลัดป้องกันอำเภอเมืองสรวง
             ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนนายอำเภอเมืองสรวง

            พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
   เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
         พระปลัดปัญญา  ฉนฺนจิตฺโต
          รองเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง                ร้อยโทประไพ  ฮวดศรี  ผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร

    ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
             ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  สมควรได้รับการยกย่อง
                           เป็นแบบอย่างที่ดี  ต่อไป

        คณะอุบาสก-อุบาสิกา วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
               คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ

 นายสุทน  ผาวิรัตน์  ประธานฝ่ายฆราวาส
คณะกรรมการร่วมพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
บ้านหนองผือ-โนนค้อ  หมู่ที่  ๑ , ๖ และ ๘                             นางโสรยา  พาหวิน (ซ้าย) 3
              ครูชำนาญการพิเศษโรงเรีบ้านหนองผือ-โนนค้อ                           ดาบธนาวุฒิ  ประคองใจ (ซ้าย)
                         สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสรวง
                                    นางพรธิพา  ไชยรัตน์
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง
          มอบเกียรติแก่ผู้แทนวัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ                   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ
                                        นำโดย
                        นายประยูร  สิงห์พันธ์ (ซ้าย)
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ

                          คุณครูสัมฤทธิ์  จงใจจิตร (ขวา)
           ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ


 นางพรทิพย์  กล้าเกิด
                      ปลัดอำเภอเมืองสรวงชำนาญการ
                            ปฏิบัติดูแลตำบลหนองผือ
                         นายบุญสืบ  นามวงศ์ (ซ้าย)2
                           ผู้ใหญ่บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 1
 นายประจักร  ธิภาศรี (ขวา)3
                           ผู้ใหญ่บ้านหนองผือ  หมู่ที่  8
นายชัชวาลย์  แถวพินิจ (ขวา)
                             ผู้ใหญ่บ้านกกกุง  หมู่ที่  11
                                             นายชวนชัย  นาแก้ว (กลาง)
                               กำนันตำบลหนองผือ
                            นายวิทยา  ศรีภักดี (ขวา)3
                            ผู้ใหญ่บ้านโนนค้อ  หมู่ที่ 6
                         นางชนิดาพร  แก้วจันทร์ (ขวา)
                           วัฒนธรรมอำเภอเมืองสรวง
                   เลขานุการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
                         นายทวีศักดิ์  นิลเนตร (ซ้าย)
                      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองผือหมู่ที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

พุทธบูชา 2557

พิธีถวายองค์พระประธาน
ณ  วัดบ้านเก่าน้อย  ตำบลดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์พุทธปฏิมากร
เห็นพระกราบพระครั้งใด  ทำใจให้ถูกด้วยหนา
ชาวพุทธกราบด้วยปัญญา  ใช่ว่ากราบอย่างงมงาย
ตาต่ำนั้นคือสติ  ดำริในกามทั้งสาม
หัวแหลมนั้นคือปัญญา  ภัยมาดับได้ทันที
หูยานคือความหนักแน่น  ไม่รีบรับเสียงเร็วรี่
ใครว่าใครด่าท่าตี  ไม่มีวิ่งโล่โกรธา
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาส
วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ

เจ้าภาพถวายพระประธาน
คุณวิวัฒน์  ตั้งเกริกโอฬาร
คุณไมตรี  แซ่อึ่ง
คุณจันทิรา  ตั้งเกริกโอฬาร
คุณชัญญา  องอาจชัย
คุณจงรัก  องอาจชัย
คณะศรัทธาผู้ใจบุญ
        รถนำพระประธานไปถอดถวายวัดบ้านเก่าน้อย
                           ร่วมด้วยช่วยกัน      มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนรัฐประชาวิทยาคาร

              ตัวแทนคณะเจ้าถวายพระประธาน
                กล่าวแสดงความปีติยินดีในบุญ

คณะครูนักเรียนร่วมถ่ายภาพ
แสดงความยินดีขอบพระคุณพระครูปริยัติโชติยาภรณ์
กล่่าวอนุโมทนาบุญ


ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระประธาน


หลวงปู่เจิม/ปิดทอง
เพื่อความสิริมงมลแก่ศรัทธาสาธุชน
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
ขอความนอบน้อมอธิษฐานจิตบรรจุเศียร
เพื่อเป็นพุทธบูชา

 พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
(หนูพร  จารุวณฺโณ  น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ศศ.บ.)
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาส
วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ
ผู้บรรจุพระสารีริกธาตุ
  พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
ประกอบพิธีบุรรจุเศียร

  พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
ขอความนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
 พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
ขอความนอบน้อมถวายเป็นธรรมบูชา
 พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
ขอความนอบน้อมถวายเป็นสังฆบูชาคณะศรัทธเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องไทยธรรมไทยทาน
แด่พระสงฆ์สามเณร

 พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
เจริญชัยมงคงคาถาเพื่อความสิริมงคล
แก่ศรัทธาสาธุชน