เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้

เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้
คติพจน์ประจำใจ

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2557

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2557
ณ  วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ-โนนค้อ 

ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด
หลักการและเหตุผล
 ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน     ประชาชนมีการแข่งขันสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว    นิยมวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น   จึงทำให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง  เช่น  การเร่งรีบกับการทำงาน  บริโภคอาหารโดยไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ  มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง  ขาดการออกกำลังกาย  เครียด  ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข   เป็นกลุ่มโรคที่มีปัจจัยสาเหตุการนำสู่โรคจากปัจจัยเสี่ยงร่วม     และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร   ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   เช่น  การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  และมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
นางพรธิพา  ไชยรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง
ประธาน
นางพรธิพา  ไชยรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง
ประธาน
นำไหว้พระสวดมนต์
นางพรธิพา  ไชยรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง
ประธาน
นางสุภาพร  จันทร์ศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง
 
นางพรธิพา  ไชยรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง
ประธานเปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ประชากรกลุ่มเสี่ยง บ้านหนองผือ-โนนค้อ หมู่ที่ ๑,๖ และหมู่ที่ ๘  มีความรู้ และ ทัศนคติที่เหมาะสม ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. ส่งเสริมการบรรลุตามมาตรฐานงานโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) 6 องค์ประกอบ ของการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
3.  กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ได้รับการติดตามประเมินผลเป็นระยะตามที่กำหนดไว้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ)  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสำราญ ศรีประสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ
วิธีการดำเนินการ
1.     จัดทำแผนงาน/โครงการ
2.   นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ
3.   ประชุมคณะทำงาน
4.   จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการฯ
5.   ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ
6.   สรุป/ประเมินผลการเข้าค่ายฯ
7.   ติดตามประเมินผล
เป้าหมาย
กลุ่มสิทธิ์ที่ได้รับการยืนยันเป็นกลุ่มเสี่ยงตามระบบการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดกรองในเขตพื้นที่บ้านหนองผือ-โนนค้อ หมู่ที่ ๑,๖,๘  ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ประมาณ   ๗๕   คน 
การรักษาเบาหวานโดยการให้ความสำคัญเฉพาะด้านการแพทย์จึงไม่เพียงพอ  เพื่อการควบคุมโรคที่สมบูรณ์ ผู้ป่วยและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือประชาชนทั่วไปต้องได้รับความรู้เรื่องโรค รวมไปถึงความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง พ
ร้อมทั้งได้รับการกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเบาหวานหรือกิจกรรมชมรมอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งถ้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ระยะต้น ก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นคนปกติโดยปราศจากโรคแทรกซ้อน
เบาหวานนอกจากจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้ว ยังเชื่อมโยงไปสู่โรคแทรกซ้อนอื่นๆอีกมากมาย เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานคือ กรรมพันธุ์และ สิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรรมพันธุ์นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อมีอายุมากขึ้น  ขณะที่สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เริ่มต้นตั้งแต่ในครรภ์แม่ แม้กรรมพันธุ์จะเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ แต่ก็สามารถควบคุมปัจจัยเรื่องอาหารและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานได้
                        3  อ.  อ.อาหาร   อ.อารมณ์     อ.ออกกำงกาย
เบาหวานเป็นโรคซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากตัวเลขของผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
1.     อาหารเพื่อสุขภาพ  
2.   ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
3. อารมณ์ เพื่อคลายเครียด
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2557
พร้อมด้วยสมาชิกร่วมด้วยช่วยกัน
นางพรธิพา  ไชยรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง
     กลุ่มเป้าหมาย  บ้านหนองผือ-โนนค้อ หมู่ที่ ๑,๖,๘
      ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด
เครือข่ายบริการสุขภาพ  
ณ  สถานที่วัดท่าสว่าง  บ้านหนองผือ-โนนค้อ  
ตำบลหนองผืออำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2557